Om oss

​For English, scroll down

JCMedia driver med kristen medie-drift, som skal bringe Evangeliet om Jesus, ut til alle folkeslag.

Vi har startet, så smått, med en norskspråklig radiostasjon, som heter Lovsangsradion, men planlegger å bygge en radiostasjon til, + en tv-stasjon. Vi har ikke studio, men det vil komme etter hvert.

JCMedia er en forening, som ikke tar inn nye medlemmer. Når det er en stabil økonomi, kan vi begynne med ansettelse. Da gjør vi om JCMedia til et Privat AS. Vi følger derfor reglene til en frivillig forening, nå.

Vår kristne retning, er litt blandet. Styreleder og visjonsbærer har flere typer kristent bakgrunn; Han har bakgrunn i pinsebevegelsen, Församlingen Arken (Stockholm) og Den norske Lutherske kirken. I tillegg er han både Israel-venn og kaller seg Messiansk for messianske og Kristen for kristne.

Alle disse teologiske tankesettene, påvirker hans liv og lære. Og derfor er det vanskelig å si så mye om hvilken kristen menighetssammenheng JCMedia heller til.

Messiansk er ingen bevegelse, på den måten, mener vi, men heller en bit, som mange kirkebevegelser, har som en del av i læren. Det er blitt sånn, i Norge at visse pinsemenigheter godkjenner den messianske lære, som en del av pinsebevegelsens lære.

Ikke alle messiansk-troende er enige i pinsebevegelsens Messias-lære, men det skal ikke vi diskutere, da det er bare en av flere lærer, som går i det messianske miljøet.

I andre land, er messiansk tro en egen bevegelse. Men mange igjen, mener at det er en tredje religion, sammen med Jødedom og Kristendom. Andre sier det er Jødedom, og noen sier det er kristendom.

For oss spiller dette ingen rolle, da Gud ikke ønsket en annen religion, enn den tro Israel hadde før Jesus, og etter Jesus.

JCMedia er medlem av MesFo og Miff, og overlater politiske og religiøse spørsmål til disse, da vi vil formidle det fulle spekteret av denne trosretningen og læren.

JCMedia tror også på sjelens opprettelse og helbredelse. Vi tror at tiden er inne for at vi lærer oss å be for de som er psykisk syke, og tror ikke at Østens religioners helbredelsesmetoder, meditasjon, REIKI, yoga, Pilates, NAR osv. er bra for de troende. Dette er andre religioners metoder (okultisme), noe vi skal holde avstand ifra.
Vi er ikke imot klassisk psykologi og klassisk medisin. Når det er sagt, tror JCMedia på sjelens helbredelse, med bibelsk forankring (bønn). Her kan du lese mer om sjelesorg på bibelsk grunn: https://www.arken.org/helande-center/ Det finnes flere, men det er dette vi har sett i praksis.

Som over, er vi imot NAR-bevegelsen (New Apostolic Reformation), da det er okultisme!

Du skal med all form for media og teknologi, gå ut med hele Evangeliet, til hele verden
Du skal også hjelpe andre med samme sak

JCMedias Visjon

16Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. 18Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Matteus 28:16-20 Bible.com-Norsk Bibel 88/07

JCMedia engages in Christian media operation, which will bring the Gospel of Jesus out to all peoples.

We have started, as a matter of fact, with a Norwegian-language radio station called Lovsangsradion (The Praise Radio), but are planning to build a radio station, + an TV station. We does not have a studio get, but it will come soon. Much is under planning, still.

JCMedia is a voluntary association, which does not accept new members. When there is a stable economy, we can start with employment. Then we turn JCMedia into an private limited company. We therefore follow the Norwegian laws for a voluntary association, now.

Our Christian direction is a little mixed. The President in the Board and Visionary have several types of Christian background; He has a background in Pentecostal movement, Församlingen Arken (Stockholm) and the Norwegian Lutheran church. In addition, he is both Israel friend and calls himself Messianic for Messianic believers and Christian for Christian believers.

All of these theological thought sets affect his life and teachings. And that’s why it’s hard to say as much about what Christian congregation contexts JCMedia is.

Messianic is not a movement, in that way, we mean, but rather a bit, like many church movements, have as part of the doctrine. It has become so, in Norway, that certain Pentecostal churches approve of the Messianic teaching, as part of the Pentecostal teachings.

Not all Messianic believers agree with the Pentecostal Messiah doctrine, but we should not discuss it, as it is just one of several teachings that enter the messianic environment.

In other countries, messianic faith is a movement of its own. But many, again, believe that there is a third religion, along with Judaism and Christianity. Others say it is Judaism, and some say it is Christianity.

For us, this does not matter, since God did not want a different religion than the faith Israel had before Jesus and after Jesus.

JCMedia is a member of MesFo and miff.no, and leaves political and religious questions to them as we want to convey the full spectrum of this belief and teaching.

JCMedia also believes in the healing and healing of the soul. We believe that the time has come for us to learn to pray for those who are mentally ill, and do not believe that Eastern religions healing methods, meditation, REIKI, yoga, Pilates, NAR, etc. are good for the believers. These are the methods of other religions (occultism), something we should stay away from.
We are not against classical psychology and classical medicine. But JCMedia believes in the healing of the soul, with biblical roots (prayer). Here you can read more about pastoral care on biblical grounds: https://www.arken.org/helande-center/ There are several, but this is what we have experienced in practice.

As over, we do not join the NAR (New Apostolic Reformation) movement, as it is occultism!

With all kinds of media and technology, you will go out with the whole Gospel, to the whole world
You should also help others with the same issue

The Vision of JCMedia

16 Then the eleven disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some doubted.
18 And Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go [c]therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” [d]Amen.

Matthew 28:16-20 Bible Gateway-NKJV

Support us on bank account number: JCMedia, NO69 6201 0553 879 – BIC/SWIFT: NDEANOKK – Bank: Nordea Bank Abp, filial i Norge

00:00
00:00